Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Τι είναι το Π.Ε.Ι.

Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ):

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.

Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα αυτό, ή, να έχει σφραγίσει στην άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών: Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τις οποίες κατέχει, με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.

Περιοδική κατάρτιση ΠΕΙ –ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΙ.

Οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης

 • Δ1, Δ, Δ+Ε πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2008
 • Γ1, Γ, Γ+Ε πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2009

για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ αρχικής χορήγησης μέσω σεμιναρίων κατάρτισης, χωρίς εξετάσεις, σε σχολές ΠΕΙ έως

 • την 10η Σεπτεμβρίου 2013 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Δ1, Δ, Δ+Ε
 • την 10η Σεπτεμβρίου 2014 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Γ1, Γ, Γ+Ε.

Τα σεμινάρια κατάρτισης είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών κατανεμημένα υποχρεωτικά σε πέντε ημέρες από επτά (7) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως.

Το κόστος της περιοδικής  κατάρτισης  ΠΕΙ περιλαμβάνει την κατάρτιση,  το εκπαιδευτικό υλικό και το παράβολο που απαιτείται για  την καταχώρηση του κωδικού ΠΕΙ και την  αντικατάσταση της άδειας οδήγησης .

Τι ισχύει για τους Νέους Οδηγούς:

Οι νέοι οδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, μπορούν να επιλέξουν είτε τη διαδικασία «Αρχικής Επιμόρφωσης», είτε τη διαδικασία «Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης». Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στο να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος της κατηγορίας που τους ενδιαφέρει.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν τη διαδικασία της «Αρχικής Επιμόρφωσης» θα πρέπει να παρακαθίσουν σε θεωρητικές εξετάσεις και εφόσον επιτύχουν, να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία.
Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:

 1. από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και
 2. από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.

Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν Π.Ε.Ι.

Δεν είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν Π.Ε.Ι. οδηγοί:

 1. Οχημάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
 2. Οχημάτων τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως από αυτές με οποιοδήποτε κόστος.
 3. Οχημάτων τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α)
 4. Οχημάτων τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία.
 5. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
 6. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται από το διάταγμα).
 7. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς , οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
 8. Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους , υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

 

Σχετική Νομοθεσία:

Σας Ενδιαφέρει

Τα παράβολα Εθνικής καταργήθηκαν.

Όλα τα παράβολα τα παίρνουμε από την Εφορία.

Επίσης άρχισε η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)