Αν δεν έχετε κάποιο άλλο δίπλωμα οδήγησης θα χρειαστείτε:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 30 ευρώ για την έκδοση νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 50 ευρώ για αρχική χορήγηση, επέκταση ή ανανέωση
 • Δύο (2) παράβολα από Εθνική Τράπεζα για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 18 ευρώ
 • Βιβλιάριο υγείας **

Τα μαθήματα είναι: 21 θεωρητικά, 25 πρακτικά και η παράσταση.

* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

** Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται πλέον  άμεσα από τον ενδιαφερόμενο και θα κατατίθεται στην Υπηρεσία φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής. Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 από τις 4 φωτογραφίες.

Εάν έχετε ήδη δίπλωμα μηχανής τότε θα χρειαστείτε:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 30 ευρώ για την έκδοση νέου τύπου διπλώματος
 • Δύο (2) παράβολα από Εθνική Τράπεζα για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 27 ευρώ

Τα μαθήματα είναι : 6 θεωρητικά, 18 πρακτικά και η παράσταση

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης